Terms of service

תקנון האתר

www.MommyBar.co.il


  1. כללי

1.1 אתר האינטרנט (להלן: "האתר") שפותח ומופעל ע"י ראפ בייבי עוסק מורשה מס' 039760483  (להלן:  "ראפ בייבי" )  משמש כחנות  אלקטרונית  לרכישת מוצרים  על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.  (להלן: "מכירות.")

1.2 הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש  ורכישה שייעשה על ידך באתר , ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין ראפ בייבי. 

1.3 גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

1.4 בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.


  1. אודות המכירות

2.1 ראפ בייבי מאפשרת לך לרכוש באמצעות האתר מוצרים של  Swaddle Designs, LLC   ו/או ספקים אחרים  המובאים ע"י ראפ בייבי לישראל    בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים.

2.2 כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע"מ על פי דין, במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין.

2.3 מיד לאחר ביצוע הפעולה תבצע ראפ בייבי בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה.  במידה שאושרה  יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום הליך המכירה.     יובהר ויודגש, כי רק אישור בדבר ביצוע העסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל ראפ בייבי. הרישום שנרשם במחשבי ראפ בייבי יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.  

חיוב הלקוח בגין עלות המוצר הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.

הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

2.4 במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. 

2.5 לתשומת ליבך: המוצרים השונים המוצעים באתר מצויים ומוחזקים בכל עת במלאי של ראפ בייבי וכל  הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להימצאות מלאי מספק של המוצר המוצע למכירה.

עם זאת, יובהר כי ראפ בייבי עושה כמיטב יכולתה כדי לוודא שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי ואולם, במידה ויתברר כי מסיבות אשר אינן בשליטת ראפ בייבי מוצר שרכשת באתר לא היה מצוי במלאי  במועד רכישת המוצר באתר או התגלה חוסר במלאי המוצר, תישלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהא רשאית ראפ בייבי להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבל את הצעתה, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. היה ואינך מעוניין במוצר החלופי, תהא זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל הזמנתך ו-ראפ בייבי  תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין קבלת מוצר חלופי או ביטול עסקה כאמור לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי ראפ בייבי בגין היעדר מלאי כאמור. 

2.6 בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין ההוראות הכלליות הנוגעות למכירות לבין הוראות ספציפיות שנקבעו להלן בתקנון ביחס לסוג מסוים של מכירה, יגברו ההוראות הספציפיות הנוגעות לאותה המכירה.  


  1. ביצוע  המכירה

3.1 האתר מציג רשימת מוצרים לרבות פרטים אודות המוצר המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.

3.2 הלקוח בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר. 


  1. הספקה

4.1 ראפ בייבי  ידאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל, שהקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר. 

4.2 ראפ בייבי יפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. ראפ בייבי  מתחייב  לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן. 

4.3 באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, ראפ בייבי יהיה רשאי   להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש. דע: ראפ בייבי עושה מאמצים לספק במועד מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, ואולם באזורים כאמור ייתכן עיכוב של עד 14 יום במועד האספקה הקבוע בדף המכירה למוצר, ועיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר.

דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים.

במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל כאמור, ראפ בייבי ו/או הספקים יהיו רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה, בהתאם למפורט בדף המכירה של המוצר.4.4 הוראות מדריך הדואר של חברת דואר ישראל בע"מ (לשעבר רשות הדואר לישראל) יחולו על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות דואר ישראל, ויחייבו כל מציע. ויודגש, משלוח באמצעות שליח יעשה עד הבית, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ"ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצ"ב , ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח.

4.5 זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

4.6 דמי המשלוח יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית ראפ בייבי ו/או הספקים לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

4.7 רוכש מוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי מראפ בייבי.   איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה.  לא נאסף המוצר עד המועד כאמור, ייחשב הדבר כהודעת הלקוח על ביטול העסקה.

4.8 בעת אספקת המוצר, רשאים ראפ בייבי  ו/או מי מטעמו  לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר. 

4.9 במקרה של עיכוב באספקה ללקוח של מוצר מעבר למועד האספקה הקבוע בדף המכירה של אותו מוצר, יידע הלקוח את וראפ בייבי בדבר העיכוב בתוך פרק זמן סביר. במידה שלקוח לא יידע את ראפ בייבי בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בדף המכירה של אותו מוצר, ייחשב הלקוח כמי שקיבל את המוצר ולראפ בייבי לא תהיה כל אחריות, וללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי ראפ בייבי, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר או אספקתו באיחור.   1. ביטול העסקה

5.1 הלקוח רשאי לבטל את העיסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981.

5.2 ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, ניתן להחזיר אך ורק מוצרים סגורים ובאריזתם המקורית ואשר לא נעשה בהם שימוש   ואשר לא נגרם להם נזק.  הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל ראפ בייבי.

5.3 ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב לראפ בייבי בלבד, באמצעות פקס מס' 0777521522        או בפניה לשירות הלקוחות של ראפ בייבי מכרטיס הלקוח שלך באתר.

5.4 תוצאות הביטול עקב פגם או אי התאמה: 

ביטל הלקוח עסקה עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה או עקב אי התאמה בין הנכס  לבין הפרטים שנמסרו לו בנוגע למוצר  או עקב אי אספקת הנכס  במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה ("אי התאמה"), תחזיר ראפ בייבי ללקוח , בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, תבטל את חיובו של הלקוח  בשל העסקה, תמסור ללקוח  עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא תגבה מן הלקוח  דמי ביטול כלשהם; קיבל  הלקוח  את הנכס נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות ראפ בייבי במקום שבו נמסר לו הנכס, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל הלקוח  בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

5.5 תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי התאמה:

על פי חוק הגנת הצרכן, רשאית ראפ בייבי לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, במידה שבחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס נשוא החוזה או העסקה או עקב אי התאמה, וזאת בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן.

ביטל הלקוח  את העסקה שלא עקב פגם בנכס או אי התאמה כאמור לעיל, תחזיר ראפ בייבי ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, תבטל את חיובו של הלקוח בשל העסקה, תמסור ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה מהלקוח סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. 


  1. כשרות להשתמש באתר

6.1 כל משתמש רשאי להשתתף בהליכי מכירות באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

6.1.1 המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס. 

6.1.2 המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

6.1.3 המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי. 

6.1.4 המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.  

6.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא ראפ בייבי, רשאי  למנוע מלקוח  מלהשתתף במכירות באתר  בכל אחד מהמקרים הבאים:

6.2.1 הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

6.2.2 הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון;

6.2.3 הלקוח מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון; 

6.2.4 הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בראפ בייבי ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו;

6.2.5 בכוונת הלקוח לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג' ו/או לסחור בו.


7 אבטחת מידע ופרטיות

7.1 האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע; העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית  SSL  ומוגנת  בפרוטוקול  PCI-DSS Level 1.

7.2 כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרה  של כוח עליון או הנובע מנסיבות שאין לראפ בייבי שליטה עליהן, ראפ בייבי  לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או מי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש  שלא בהרשאה ו/או שלא כדין. 

7.3       ראפ בייבי מתחייב  שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. ראפ בייבי תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

7.4 ראפ בייבי תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו"ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.

7.5 ראפ בייבי תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות" )"cookies" - קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של ראפ בייבי על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש באמצעות הדפדפן שלך)  על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.


  1. אחריות בגין מוצרים

8.1 ראפ בייבי  הנו היבואן ו/או הספק של המוצר שיש בדעתך לרכוש באתר. 

8.2 נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את ראפ בייבי. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

8.3 ראפ בייבי ו/או מי מטעמה יהיו אחראים לנזקים ישירים ומוחשיים בלבד שייגרמו למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. 

8.4 ראפ בייבי עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, ראפ בייבי אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין - לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, ראפ בייבי לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכנה.

8.5 ראפ בייבי לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

8.6 ראפ בייבי לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.  ראפ בייבי אינה מתחייבת כי קישורית (link) כלשהי תוביל את הלקוח לאתר אינטרנט פעיל.


9 תנאים נוספים

9.1 אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של ראפ בייבי ו/או מי מטעמה ו/או .SwaddleDesigns  LLC

אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן ראפ בייבי נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

9.2 רישומי המחשב של ראפ בייבי בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

9.3 לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של ראפ בייבי בדואר אלקטרוני   sarit.rapp@gmail.com , בטלפון 0526993688  או בפקס: 0777521522_____________.   


9.4 פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט: תל-אביב - יפו, מרכז, חיפה, נצרת, באר שבע וירושלים.

9.6 התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 18 מאי 2021  וניתן לשינוי בכל עת ע"י ראפ בייבי, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.קנייה מהנה מצוות ראפ בייבי.